Gör din egen el


När du installerat solpaneler bli du mer obereoende av de stigande elpriserna som de senaste åren stigit med 7-8% per år inkl avgifter och moms.


Dina solceller producerar en stor del av ditt elbehov på ditt eget tak.

Sälj ditt elöverskott från solcellerna


Du kan sälja den el du själv inte hinner använda och på så sätt tjäna pengar på din solcellsanläggning. Stigande elpriser och skatteavdrag gynnar dig.

Installation


Inom Stockholmsområdet installerar vi en komplett solcellsanläggning som är optimal för din byggnad och dina förutsättningar.

Långa garantitider


Vi använder oss enbarat av välrenommerade tillverkare av solceller, växelriktare och montagesystem vars produkter har långa garantitider! Allt för att du ska känna dig trygg med din investering i solpaneler

Solceller och solpaneler i Stockholm


Intresset för förnybar energi har ökat kraftigt ända sedan 90-talet. Inom energisektorn så har den förnybara energin klart snabbast tillväxt av alla energikällor. Med dagens stara miljöproblem så blir solceller och solpaneler allt viktigare. Detta gäller inte minst i storstadsområden som Stockholm, där energiförbrukningen är stor året om. Småhusägare, kommunala och privata fastighetsförvaltare – användningen av solceller ökar på alla fronter.


Solenergi vinner i längden och solpaneler är idag självklara inom en rad användningsområden. Solceller kan användas till såväl värme som elektricitet. Miljöpåverkan är minimal och ger även stora ekonomiska fördelar.

Funderar du på att installera solpaneler i villan i Stockholm? Välkommen att vända dig till oss på Stockholm Solenergi – vi kan erbjuda en smidig, miljövänlig och ekonomiskt fördelaktig lösning som förbättrar din energilösning.   


SOLCELLER OCH SOLPANELER - SÅ FUNGERAR DET


Solceller konverterar solenergi till elektricitet. De är uppbyggda av ett halvledarmaterial, exempelvis kisel, som renas ut för att få så bra verkan som möjligt. När ljuset träffar ovansidan av solcellerna så frigörs positiva och negativa elektroner, vilket påminner om ett batteri med en plus- och en minuspol. Vid solinstrålning fungerar då solcellen som litet elbatteri. Skillnaden är att man inte kan spara energin som alstras i solpaneler, de är hela tiden beroende av nytt solljus för att spänningen ska frigöras.


Intresserad av sänka energikostnaden på ett miljövänligt sätt? Vi kan hjälpa dig att installera solpaneler i ditt hus i Stockholm!


Beslut


Slopat krav på bygglov för solcellspaneler (CU32)


Riksdagen sa ja till regeringens förslag om några ändringar i plan- och bygglagen. Beslutet innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.


Även fortsättningsvis krävs bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.


Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2018.


Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.


Hela betänkandet

Betänkande 2017/18:CU32 (pdf, 573 kB)Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 augusti 2018.

Detta är ytterligare ett argument för att skaffa solceller och producera den egna elen. Ditt överskott som du inte själv använder säljer du till de högre priserna som nämns i artikeln ovan


Stockholm Solenergi