Montage

Bygglov mmDet skiljer mellan olika kommuner beträffande bygglov. Det avgörande för om bygglov behövs eller ej är solcellernas placering på taket, om de vinklas, färg, områdets karraktär och inte minst handläggarens inställning.


Bäst att fråga bygglovshandläggaren i din kommun.


Ansökan måste inlämnas till aktuell nätägare innan installation och inkoppling till elnätet.


Vi hjälper till med ansökan.

Olika placeringarSolcellsmodulernas placering har stor betydelse för hur mycket el du kommer att kunna få.


Energimyndigheten har gjort simuleringar av olika solcellssystem, baserat på katalogdata för de solcellsmoduler och växelriktare som har testats. Som exempel på vilken betydelse placeringen har visar en av dessa simuleringar att ett solcellssystem på 20 kvadratmeter placerat i optimalt läge, mot söder med gynnsam lutning, ger 3 500 kilowattimmar el på ett år. Om du tar samma solcellsmoduler och placerar hälften i öster och hälften i väster, får du 2 800 kilowattimmar el på ett år. En skillnad på 700 kilowattimmar.


En poäng med att ha modulerna i öst-västlig riktning är att du får en jämnare fördelning av elproduktionen över dygnet genom att bättre utnyttja morgon- och kvälls-solen. För att du ska kunna få lika mycket el som från ett system i söderläge behöver du i storleksordningen 25 procent större yta.


Solcellerna ska inte skuggas av träd, det kan räcka med skugga från en flaggstång för att solcellsystemets prestanda kan påverkas.


Bilden ovan är ett exempel. Olika typer av solceller är olika känsliga för placering som avviker från den optimala.

Hur vi monterar och ansluter till elnätetVi monterarpanelerna på i stort sett alla typer av tak med förekommande takbeläggningar. Platta tak, sadeltak, mansardtak, tegeltak, bandplåttak, korrigerade plåttak, plåttak med tegelprofil, papptak, shingeltak mfl.


Vår byggnadsplåtslagare säkrar att alla fästanordningar monteras på rätt sätt så att läckage och andra takskador undviks.


Viktig kunskap och erfarenhet av takarbete borgar för en säker arbetsmiljö vilket är viktigt med tanke på ansvarsfrågor under montaget.


Vår elektriker utför det elektriska montaget till fastighetens elsystem och till elnätet. Enfas eller trefas system bestämms vid projekteringen.


Växelriktaren monteras antingen på lämpligt ställe på fasaden eller inomhus.


Nätleverantören monterar en ny elmätare som mäter både utgående och ingående el från fastigheten.