Vad är en solcellsanläggning?

Solceller har använts i Sverige sedan 70-talet. Till en början användes främst fristående system som saknar möjlighet att ansluta sig till elnätet, som fyrar, båtar, sommarstugor och husvagnar. Dessa anläggningar har fortfarande en stabil marknad i Sverige.


På senare tid har intresset för att bygga solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet ökat stadigt. Det beror på att tekniken har blivit billigare och att staten på olika sätt stöttar dig som vill producera el från solen. Du kan även numera sälja ditt överskott till ditt elbolag på goda villkor.


En solcellsanläggning som är inkopplad på en fastighets elsystem levererar i första hand el till fastigheten. Beroende på hur stor solcellsanläggningen är, och vilket elbehov fastigheten har, kan det uppstår tillfällen då solcellerna producerar mer el än vad fastigheten behöver. Överskottet matas då ut på det externa elnätet. Elnätbolaget säkerställer att den el som matas ut mäts på rätt sätt.


En solcellanläggning består i allmänhet av ett antal ihopkopplade solcellspaneler, en eller fler växelriktare, fästanordningar, kablage  och en elmätare som mäter både in- och utgående el från fastigheten. Dessutom finns en del komponenter som kan väljas till, tex. batteripaket för att lagra elen från dagen till kvällen/natten, appar så att du kan följa produktionen och få statistik mm.


Det finns olika typer av solceller som vid projekteringen av anläggningen väljs utifrån sina specifika egenskaper. Det som skiljer dem åt är teknisk uppbyggnad, effektivitet vid olika placeringar och vinklar, utseende och pris. Även miljöbelastningen vid tillverkningen skiljer sig åtmellan typerna av solceller.


Växelriktare som är systemets hjärta omvandlar likströmmen som produceras i solcellerna till 1-fas eller3-fas växelström som leds in i fastighetens elnät eller ut på allmänna elnätet. Även här finns det olika typer som väljs utifrån solpanelernas elproduktion, om några paneler är utsatta för skuggor, om panelerna ska monteras i olika väderstreck, pris mm.

Hur mycket el får man?De solcellsmoduler som är vanligast på marknaden i dag har en verkningsgrad på mellan 15 och 20 procent. Det innebär att så många %  av solenergin som träffar solcellsmodulen omvandlas till el, medan resten reflekteras eller blir till värme.


En ny anläggning på 1 kilowatt som är placerad på en oskuggad yta rakt mot söder med 30-40 graders lutning producerar i Sverige cirka 1000 kilowattimmar per år och tar upp en yta av 7 kvadratmeter.

Solenergi är ett miljöanpassat sätt att producera elSolenergi är miljöanpassat. Ett rätt dimensionerat och installerat solcellssystem har en livslängd på 25 till 30 år eller mer. De äldsta nätanslutna solcellsanläggningarna i Sverige installerades för mer än 30 år sedan.


Hur mycket el du får ut per år beror på hur mycket solen skiner, det är naturligt att solinstrålningen varierar med omkring fem procent mellan olika år.


Redan år 2010 testade Energimyndigheten solcellssystem under ett helt år. Det testet visade att solcellssystemet gav nästan lika mycket el en solig dag i september som en dag i juni. När solpanelerna inte var snötäckt kunde det producera nästan lika mycket el en solig dag i mars som en dag i juni.


Energimyndighetens tester visar att solcellspanelerna står pall för svenskt klimat, även snö och is, och att de klarar hållbarhetstesterna bra

Garantier och underhåll


Det finns inga rörliga delar i en solcellsanläggning. Tester och erfarenhet visar att om man väljer solpaneler från etablerade seriösa tillverkare med långa garantitider i en något högre prisklass har panelerna en mycket lång livslängd. Du kan räkna med minst 25-30 år.


Växelriktaren kan komma att behöva bytas efter 15 år, har Energimyndigheten räknat med.


Vi använderer oss enbarat av etablerade återförsäljare vars solcellspaneler alltid har långa garantitider.


Exempel från en av våra modeller: Fabrikens produktgaranti är 12 år. Utgående effekt efter 25 år garanteras ligga så högt som 83% av effekten vid nyinstallationen. Exempel på garantitid för växelriktare är 7 år för material, eller 5 år för material service och frakt.


Alltså betydligt bättre garantitider än på andra områden för att du ska känna dig trygg med din investering