Ansökningar


ROT avdragSolcellsinstallationen berättigar till ROT avdrag.

Underlag för ROT avdraget är av skatteverket schablonmässigt bestämt till 30% av projektets totalkostnad (max 50 000 per ägare av fastigheten).


Det innebär att avdraget blir 30% av 30% = 9% av totalkostnaden inom maxgränsen. Se skatteverkets hemsidaför alla detaljer. www.skatteverket.se


Det går inte att kombinerar ROT och Investeringsstöd.

Vi hjälper till med ansökan

NätanslutningDen el som sollcellerna producerar måste förbrukas direkt i din fastighet. Ev överskott kan ledas ut på elnätet eller lagras i batterier.


Vid nätanslutning byter ditt nätbolag ut din elmätare till en som registrerar både ingående och utgående el från din fastighet. Du väljer själv vilket elhandelsföretag du säjer ditt överskott till resp köper underskottet ifrån.


Elbolagen tillämpar olika villkor vilket gör att valet av elleverantör ska göras med omsorg.

InvesteringsstödStatligt stöd för installation av solcellsystem kan lämnas som ett engångsbidrag till den som investerar i ett nätanslutet solcellsystem. Länsstyrelsen handlägger ansökan.


Stödnivån är fn maximalt 30% till företag och högst 20% till övriga. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna (material och arbete). Regeringen planerar att höja bidragsnivån för privatpersoner till 30% from 1 januari 2018.


Högsta möjliga stöd per solcellsystem 1,2 milj kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kr plus moms per installerad kW elektrisk toppeffekt. Bidraget fördelas så länge myndighetens avsatta pengar räcker. Se alla detaljer på länsstyrelsens hemsida. Svarstidern på ansökan kan vara lång.


Vi hjälper till med ansökan. Det går inte att kombinera investeringsstödet med ROT.

Leverans av överskottselDu minskar ditt eget uttag från elnätet och betalar då elnätsbolaget och elhandelsbolaget motsvarande mindre för din förbrukning.


Nätägaren ersätter dig för den nytta din inmatade överskottsel gör i elnätet.


Vid försäljningen av överskottet av den solenergi producerad i dina solceller får du ersättning, beroende av elavtal. Ersättningen är ofta på ungefär samma nivå som den el du köper.


Du kan även sälja elcertifikat och ursprungsgarantier. Vi kan hjälpa till med ansökningarna.


Du får ett skatteavdrag i din deklaration från Skatteverket på 0,60 kr/kWh för det försålda överskott som producerats i dina solceller. Max 18 000 kr per år.


Om du säljer mindre el än du förbrukar uppstår inga inkomstskatteskattefrågor. Elnätsföretagen lämnar kontrolluppgift och skatteavdraget finns med på deklarationsblanketten. Mer detaljer på skatteverket.se

skatteverket.se


ElcertifikatFör varje producerad (och såld) megawattimme (1 000 kWh) förnybar el, tex. från solceller, kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen. Köpare är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elleverantörer.


Nya anläggningar har rätt till elcertifikat i 15 år, dock längst till utgången av år 2035. Se alla detaljer på energimyndighetens hemsida


Vi hjälper till med ansökan.


Moms och skatterFörsäljningen av överskottselen är numera inte momsbelagd för mindre anläggningar. Se Skatteverket.


Du får inte dra av momsen på investeringskostnaden för solceller på din bostad eller garage som räknas som inköp till "stadigvarande bostad" enl SKV. Om du säljer all el du producerar med din solcellsanläggning kan momsen på investeringen dras av eftersom solcellsanlläggningen då " uteslutande används för ekonomisk verksamhet".


Du kan sälja el för upp till 40 000 kr per år och per fastighet med solceller utan att behöva betala inkomstskatt.


Du behöver heller inte betala energiskatt för el från en solcellsanläggning på din villa eller fritidshus under förutsättning att ersättningen för den levererade elen inte överstiger 30 000 kr.


Även om du måste registrera dig och betala moms, räknas inte solcellsanläggningen som näringsverksamhet. Därför kan du inte få F-skatt för försäljningen av el från dina solceller. Om du har F-skatt för annan verksamhet, kan du inte använda den i detta sammanhang eftersom det inte ingår i din näringsverksamhet.


skatteverket.se kan du läsa om ytterligare detaljer.